Østjyske Jordbrugsakademikere

Vedtægter vedtaget 7. juni 2012

Vedtægter for Østjyske Jordbrugsakademikere

§1

Foreningens formål er at arrangere ture og arrangementer af interesse for medlemmerne og fremme netværket blandt jordbrugsakademikere i Østjylland.

§2

Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling.

§3

Almindelig generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal. Skriftlig indbydelse med dagsorden sendes senest 14 dage forud til hvert medlem. Den almindelige generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Beretning ved formanden

3.      Årsregnskab ved kassereren

4.      Valg af bestyrelse

5.      Valg af revisor

6.      Planer, budget og kontingent for det kommende år

7.      Andre sager

8.      Eventuelt

Andre generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer ønsker det. Forslag fra medlemmer kan behandles ved den almindelige generalforsamling, hvis de sendes til bestyrelsen senest 1. marts.

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed og, hvis et medlem ønsker det, ved skriftlig afstemning.

§4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges af generalforsamlingen for 2 år. Der afgår 2 medlemmer i lige år og 3 i ulige. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Foreningens regnskabsår er 1. april – 31. marts.

Revisionen består af 2 medlemmer og vælges af generalforsamlingen for 2 år. Der afgår 1 medlem hvert år.

§5

Bestyrelsen sørger på bedste måde for at foreningens planer gennemføres, og at referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder lægges på foreningens hjemmeside. Regnskabet føres i foreningens regnskabsprogram. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.

§6

Udmeldelse må ske ved skriftlig henvendelse til formanden inden 1. januar.

Foreningen kan kun opløses, når flertallet af de mødte medlemmer ved den almindelige generalforsamling stemmer for det, og når flertallet af de mødte medlemmer ved en efterfølgende med 14 dages varsel indkaldt generalforsamling vedtager det.

Denne vedtægtsændring er vedtaget på generalforsamlingerne den 7. juni 2012.

Nanna Hellum Nielsen

Marianne Haugaard-Christensen

William Schaar Andersen

Anna Christa Bjerg

Bodil Pedersen

Tidligere vedtægter

§1

Foreningens formål er ved sammenkomster, meddelelser og lignende at fremme fælles interesser.

§2

Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling.

§3

Almindelig generalforsamling afholdes hvert år i andet kvartal. Skriftlig indbydelse med dagsorden sendes senest 14 dage forud til hvert medlem. Den almindelige generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Beretning ved formanden

3.      Årsregnskab ved kassereren

4.      Valg af bestyrelse

5.      Valg af revisor

6.      Planer, budget og kontingent for det kommende år

7.      Andre sager

8.      Eventuelt

Andre generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer ønsker det. Forslag fra medlemmer kan behandles ved den almindelige generalforsamling, hvis de sendes til bestyrelsen senest 1. marts.

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed og, hvis et medlem ønsker det, ved skriftlig afstemning.

§4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges af generalforsamlingen for 2 år. Der afgår 2 medlemmer i lige år og 3 i ulige. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Foreningens regnskabsår er 1. april – 31. marts.

Revisionen består af 2 medlemmer og vælges af generalforsamlingen for 2 år. Der afgår 1 medlem hvert år.

§5

Bestyrelsen sørger på bedste måde for at foreningens planer gennemføres, og at alle afgørelser vedrørende foreningen indføres i en forhandlingsprotokol. Regnskabet føres i foreningens kassebog. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.

§6

Udmeldelse må ske ved skriftlig henvendelse til formanden inden 1. januar.

Foreningen kan kun opløses, når flertallet af de mødte medlemmer ved den almindelige generalforsamling stemmer for det, og når flertallet af de mødte medlemmer ved en efterfølgende med 14 dages varsel indkaldt generalforsamling vedtager det.

Denne vedtægtsændring er vedtaget på generalforsamlingerne den 30. maj 2000 og 6. februar 2001.

Thomas Bent Andersen

Anton Mikkelsen

Ghita Cordsen Nielsen

Margit Bæk Jensen

Erik Tybirk

Morten Sejersen