Østjyske Jordbrugsakademikere

Referat af generalforsamling 6/9-21

Referat af generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere d. 6/9-2021

Bugtrupvej 33, 8560 Kolind

Generalforsamlingen dækker årene 2019-2021 pga. begrænset aktivitet under coronapandamien.

1. Per Højgård Andersen blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen blev fundet gyldig af med-lemmerne.

2. Formandens beretning blev godkendt (se beretningen sidst i referatet)

3. Regnskabet blev godkendt.

4. Erik Tybirk og Mette Langaard blev genvalgt. Carl Åge Pedersen og Nanna Hellum Kristensen var ikke på valg. Rasmus Emil Jensen blev valgt ind i bestyrelsen.

5. Revisor Anton Mikkelsen er først på valg i 2022, og Arne Aagård blev valgt som revisor for en toårig peri-ode, og er på valg igen i 2024.

6. Forslag til kommende arrangementer: Herregårde fx Gyllingnæs, Havebrugscenteret ved Agro Food Park – herunder kunstigt kød, Besøg ved Anne Mette Olesen om spis dit ukrudt.

7. evt.

Kassereren oplyser at foreningen har fået et CVR-nummer: 42166634

Hermed opfattet af referent Nanna Hellum Kristensen.

Beretning ved formanden

Velkommen til generalforsamlingen i Østjyske Jordbrugsakademikere for 2019 / 2021 !

På grund af corona har de sidste halvandet år været helt usædvanlige for foreningen. Ingen aktiviteter og generalforsamlingen, som afholdes i dag, skulle være afholdt i 2. kvartal 2020. Men på grund af corona’en besluttede bestyrelsen at ”klippe et år ud af kalenderen” og dermed overspringe et år. Med det blev i virke-ligheden til halvandet år.

Hele bestyrelsen fortsatte dermed til nu. Der blev ikke opkrævet kontingent for det år, hvor der ikke var aktivi-tet i foreningen.

Denne generalforsamling ligger også for sent i forhold til vedtægterne (efter 2. kvartal), da mange medlemmer ikke var vaccineret tidligere på året. Den store kommende opgave for bestyrelsen vil ligge i at få gang i foreningen igen. Mange foreninger af denne type har svært ved at tiltrække samme antal til møderne, som før corona’en kom.

Sidste generalforsamling var ved på Trinderup Gods (1050 ha) 18. juni 2019, hvor driftsleder Peer Skov viste rundt og fortalte om godsets aktiviteter. Der var 18 deltagere

26. november 2019, besøgte vi den helt nye fabrik ”Organic Plant Protein A/S” ved Hedensted, hvor missio-nen er at fremme omstillingen til et mindre kødforbrug ved at udvikle nye planteproteiner, som både er vel-smagende og også har en struktur og konsistens, der gør dem egnede til at erstatte kødet i traditionelle kød-produkter. Planteproteinfabrikken blev præsenteret af iværksætteren Ulrik Kern Hansen. Efter at han og Fie Graugård solgte ”Hanegal” manglede de noget at rive i, og til trods for, at de ikke er helt unge, investerede de i den nye fabrik som fremstiller planteprotein især fra ærter og hestebønner.

16 medlemmer deltog i det interessante arrangement.

Et ellers aftalt arrangement den 17. marts 2020 med rundvisning i de nye forskningsdrivhuse ved Århus Uni-versitet, Institut for Fødevarer, indlæg om havebrugets muligheder og udfordringer samt universitets samspil med havebrugserhvervet måtte aflyses på grund af corona.

29. september 2020 besøgte vi Foulum for at møde de forskere, der arbejder med at udvinde letfordøjelig protein af græs.

Institutleder Uffe Jørgensen bød velkommen, hvorefter der var besigtigelse og orientering om instituttet og laboratoriet, samt status på forskningen om udvinding af letfordøjeligt protein fra græs. - Den grundlæggen-de idé v/ centerleder Uffe Jørgensen - Fodring af enmavede dyr med græsprotein v/Professor Søren Krogh Jensen - Perspektiver for landbruget og samfundet v/ adm. direktør Steen Bitch, Vestjyllands Andel

Efter rundvisningen var der rig lejlighed til spørgsmål til forskerne og repræsentanten for landbruget. 18 del-tog i dette spændende arrangement.

Fremover: Bestyrelsen har overvejet et foredrags-arrangement med ”finere” spisning, for på den måde at

forsøge at få aktiveret medlemmerne igen, og desuden for at få nedbragt kassebeholdningen. En forening af

denne type skal ikke opbygge en formue.

Men formue, indtægter og udgifter kommer kassereren ind på under næste punkt.

Generalforsamling 2019

Generalforsamling Østjyske Jordbrugsakademikere

Tirsdag den 19. juni 2019

Trinderup Gods

1.       Valg af:

Referent: Carl Åge

Dirigent: Erik Tybirk

2.       Beretning

Kasper Stougaard aflagde beretning for 2018/19:

Velkommen til generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere for 2018/19

I denne sæson har der været afviklet fire meget forskelligartede besøg:

4. oktober var vi inviteret med på kommunalt tilsyn på en kvæggård ved Silkeborg. Her fik de 13 deltagere en mulighed for at få et godt indblik i kommunens tilgang til et tilsyn, i de regler og krav kommunen skal leve op til i forbindelse med tilsynet, og vi fik mulighed for i et åbent forum at drøfte, hvordan kommune, konsulent og landmand sammen kan skabe et så gnidningsfrit samarbejde som muligt.

6. december besøgte vi Gartneriet Knud Jepsen ved Hinnerup og fik et indblik i deres omfattende produktion af brændende kærlighed – det er faktisk verdens største. Der var fokus på afsætning og marked. På logistikken og virksomhedsdriften, samt på de IT-værktøjer der er nødvendige for at drive en produktion af den størrelse effektivt. Der var 24 deltagere ved besøget.

18. marts var det Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus’ afdeling på Bredballegård, der tog imod 12 gæster fra foreningen, og der blev efterfølgende berettet om et meget spændende besøg, hvor der blev vist rundt på skolen og efterfølgende fortalt engageret om de mange uddannelser, skolen udbyder.

Det fjerde arrangement er dagens besøg på Trinderup Gods, hvor en halv snes stykker har deltaget.

Jeg vil gerne takke de deltagende medlemmer for engageret deltagelse og opbakning til aktiviteterne, samt den øvrige bestyrelse for den arbejdsindsats, I har lagt i at planlægge arrangementerne. Uden jer var det ikke blevet til noget.

Min egen korte tid som medlem af og formand for bestyrelsen rinder desværre ud i utide. Jeg har fået nyt job og mister dermed både den nære relation til den akademiske del af jordbruget samt til det østjyske. Heldigvis har både Nanna og Carl Åge, som begge er på valg, givet udtryk for, at de er til rådighed for genvalg. Jeg vil opfordre alle, der kunne have lyst, til at melde sig til at stille op til bestyrelsen.

Jeg vil gerne takke for tiden i bestyrelsen og for tilliden, beklage min tidlige tilbagetrækning og igen takke den øvrige bestyrelse for deres engagement og den gode stemning.

Tak for ordet!

18. juni 2019

Kasper Stougård

Beretningen blev godkendt.

3.       Regnskab

Nanna fremlagde regnskabet for 2018/19.

Forsamlingen måtte acceptere, at pengeinstitutterne frem for at betale renter af indestående nu opkræver kontogebyrer.

Regnskabet blev godkendt.

4.       Valg til bestyrelsen

På valg: Nanna og Carl Åge. Begge blev genvalgt.

Kasper Stougaard flytter fra Østjylland. Derfor blev der foretaget et suppleringsvalg af Erik Tybirk for 1 år. (Suppleant for Kasper Stougårds 2. år i bestyrelsen)

5.       Valg af revisor:

Anton Kristensen og Anton Mikkelsen blev genvalgt. Carsten Hansen blev valgt som revisorsuppleant.

6.       Kontingent

Kontingentet blev forslået uændret på 100 kr. Dette blev vedtaget.

7.       Forslag til kommende besøgssteder

·         Rundvisning på udstillingen om Troels Kløvedal på Naturhistorisk Museum[1]

·         Universitets nye Havebrugscenter i Skejby.

·         Bioraffinaderi på Foulum

·         Årstiderne på Barritskov ved Juelsminde

·         Palsgaard/Credin, Juelsminde

·         Hans Jørgensen, landmand på Djursland (specialproduktion)

·         Hanegal. Produktion af plantefars (Omtale i Landbrugsavisen)

·         Grundfos Biobooster, Langaa

·         Lars Egelund, Skjød. (whisky produktion under opstart)

·         Lone Landmand & Søren Sørøver, Odder

8.       Andre sager

Ingen

9.       Eventuelt

Nanna takkede Kasper for indsatsen i bestyrelsen, og ønskede ham held og lykke i sit fremtidige virke.

Der har været et rekordstort antal arrangementer i 2018/19, men deltagerantallet har ikke været overvældende. Derfor blev foreningens fremtid drøftet helt uformelt. Der var overvejende tilslutning til at foreningen skal fortsætte, men gå tilbage til 3 arrangementer pr år, og relativt tidligt få lavet et overblik over, hvornår de skal være, så man kan få dem i kalenderen i ordentlig tid.

[1] Er desværre nok for sent, da udstillingen om kort tid flytter til København

Generalforsamling 2018

Generalforsamling Østjyske Jordbrugsakademikere

Tirsdag den 12. juni 2018

Væddeløbsbanen i Århus

1. Valg af:

Referent: Heidi

Dirigent: Morten

2. Beretning

Mathias aflagde beretning for 2017. Beretningen er vedhæftet.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab

Nanna fremlagde regnskabet for 2017.

Fremadrettet får vi ingen renter på indestående i Nordea.

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg til bestyrelsen

På valg: Mathias og Heidi. Mathias genopstillede ikke. Heidi genopstillede.

Rasmus er udtrådt af bestyrelsen i løbet af året, da han flyttede til Norge.

På generalforsamlingen lykkes det ikke at finde to nye kandidater, så bestyrelsen blev bemyndiget til at finde to nye medlemmer.

5. Valg af revisor

William genopstillede ikke. Anton Kristensen er valgt som ny revisor.

6. Kontingent

Kontingentet blev forslået uændret på 100 kr. Det blev vedtaget.

7. Forslag til kommende besøg

 Bioraffinaderi på Foulum

 Knud Jepsen, Væksthusgartneri

 Hans Jørgensen, landmand på Djursland (specialproduktion)

 Legoland/legohouse

 Produktion af plantefars

 Laksenshus ved Skjern

 Stauning whisky destilleri

 Lars Egelund, whisky

8. Andre sager

Ingen

9. Eventuelt

Nanna takkede Mathias for indsatsen i bestyrelsen.

Århus d. 12. juni 2018

Beretning fra formanden for året 2017/18

Velkommen til generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere for året 2017/18

Året 2017/18 har været et stille og roligt år.

Vi har i løbet af året været på besøg på Kalø gods og Jagtens Hus og vi har besøgt Arla Innovation og hørt om fremtiderne for nyttedyr i planteproduktionen – og jeg hørte for nylig at de har fundet 7 mio. til finansiering af projektet de næste år, så det bliver spændende at følge.

Der har været rigtig stor opbakning til arrangementerne, og vi er fra bestyrelsen meget glade for at I bakker så kraftigt op om foreningsaktiviteterne.

Rasmus Mohr Mortensen trådte ud af bestyrelsen i januar for at starte hans PhD i Norge, og er derfor flyttet derop. Han kunne således ikke fortsætte sit arbejde i bestyrelsen, hvilket bestyrelsen støttede ham fuldt i.

Derudover er dette min sidste optræden som formand, og medlem af bestyrelsen, da det er tid til nye spændende ting. Jeg vil derfor gerne sige mange tak for tilliden for at jeg måtte være formand for netværket i 4 år. Der skal derfor findes to nye til bestyrelsen, så der igen kan være 5 medlemmer heraf. Dette giver en god arbejdsfordeling hen over året, så jeg vil derfor opfordre til at man melder sig, hvis det kunne have interesse.

Men igen tak og en særlig stor tak til bestyrelsen for det fantastiske arbejde de gør. Det er en fornøjelse at være en del af sådan en god bestyrelse.

Tak for ordet.

Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere på Hotel Helnan Marselis onsdag d. 24. maj 2017

1.          Valg af referent: Heidi, Dirigent: Kirsten

2.         Beretning fra Mathias

Stille og roligt år i foreningen.

I august 2016 besøgte vi Gogris. Til arrangementet deltog syriske flygtninge, som var meget interesserede.

I marts så vi Dokk1 og hørte om Århus Ø. Der var stor tilslutning til arrangementet.

Fordeling af arbejdet i bestyrelsen: Nanna kasserer, Mathias formand, Carl-Åge fotograf, Anna-Christa webmaster og Heidi sekretær.

Antal medlemmer i foreningen: 99.               

Beretningen blev godkendt.

3.        Årsregnskab som Nanna gennemgik. Regnskabet blev godkendt.

4.        Valg til bestyrelse. På valg: Carl-Åge, Nanna og Anna-Christa. Carl-Åge og Nanna blev genvalgt. Anna-Christa ønsker ikke genvalg. Rasmus M. Mortensen opstillede, Rasmus blev valgt.

5.        Valg af revisor. William er ikke på valg. Anton Andersen er på valg. Anton genopstiller og blev valgt.

6.        Planer og kontingent

Kontingent: Bestyrelsen ser det ikke nødvendigt at ændre på kontingentet. Det blev godkendt, at kontingentet fastholdes.

Forsamlingen kom med følgende forslag til kommende arrangementer:

·         Travbanen

·         Wilhelmsborg

·         Virksomhedsbesøg, hvor privatpersoner ikke kan komme. F.eks. Arla.

·         Palsgaard

·         Årstiderne

·         Beder Gartnerskole/Erhvervsakademi Århus (Lars Villemose)

·         Aarhus Universitet (jordbrugsuddannelser)

·         Væksthus i Botanisk Have og Den Gl. By

·         Seges

7.        Andre sager

Ingen indkomne.

8.        Evt.

Reklameindslag fra Anna-Christa. Valg til JAs repræsentantskab. Er der nogen, der har lyst, eller kender en så er der mulighed for at stille op.

Mathias takkede Anna-Christa for hendes kæmpe arbejdsindsats i bestyrelsen.

Generalforsamling 2016

Referat af Østjyske Jordbrugsakademikeres generalforsamling på Møllerup Gods den 1. juni 2016

Formand Mathias Jørgensen indledte dagsordenen med at byde knap 50 deltagere velkommen til generalforsamling, som fandt sted efter rundvisning på Møllerup Gods.

1.Valg af referent og dirigent 

Kirsten Lund valgt til referent

Povl Nørgaard valgt til dirigent

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.Beretning fra formanden

Mathias Jørgensen præsenterede bestyrelsens medlemmer og deres roller: Nanna Hellum Nielsen, kasserer, Kirsten Lund, sekretær, Anna Christa Bjerg, webredaktør, Carl Åge Pedersen, fotograf og Mathias Utoft Jørgensen, formand.

Arrangementer i det forløbne år:

Forår 2015: Julianelyst med rundvisning og efterfølgende generalforsamling

Efterår 2015: LMO – Søften. 

Februar 2016: Hørkram

Tre velbesøgte og spændende besøg.

Foreningen har fået 3 nye medlemmer og har nu 90 medlemmer, som er en lille tilgang. 

Formanden skønnede på, at der er god opbakning til arrangementerne, og at bestyrelsen præsterer en god arbejdsindsats.

Mathias Jørgensen pointerede, at nye medlemmer er meget velkomne, og han bød nye deltagere særligt velkommen til aftenens arrangement. 

Formanden sluttede beretningen med at opfordre medlemmerne til at kontakte bestyrelsen for forslag og ideer.

Povl Nørgaard opfordrede forsamlingen til at kommentere og evaluere bestyrelsens arbejde. Tilbagemeldingerne gav udtryk for udpræget tilfredshed med bestyrelsens arbejde.

Formandens beretning blev godkendt.

3.Årsregnskab ved kassereren

Nanna Nielsen fremlagde regnskabet.

Årets resultat gav et overskud på 4.980 kr. 

Revisorerne har godkendt regnskabet.

Nanna gjorde opmærksom på, at det ikke er meningen, at foreningen skaber overskud, og hun forberedte forsamlingen på, at nærværende besøg på Møllerup Gods er i den dyre ende af arrangementer.

Ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

4.Valg af bestyrelse

Carl Åge Pedersen, Anna-Christa Bjerg og Nanna Nielsen var ikke på valg.

Kirsten Lund og Mathias Jørgensen var på valg.

Kirsten Lund genopstillede ikke.

Bestyrelsen foreslog Heidi Lærke Sørensen, som nyt medlem af bestyrelsen. 

Heidi er uddannet fra KVL i 2003, hun er selvstændig økonomikonsulent i PEQUNIA og underviser på Nordjyllands Landbrugsskole. Heidi bor i Støvring.

Mathias Jørgensen blev genvalgt og Heidi Lærke Sørensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

5.Valg af revisor

Nuværende revisorer er William Schaar Andersen og Anton Mikkelsen.

William Schaar Andersen er på valg. 

William Schaar Andersen blev genvalgt.

6.Tættere netværkssamarbejde med Jordbrugsakademikerne (JA)

Mathias Jørgensen forelagde, at JA arbejder på at styrke netværksarbejdet, og de arbejder på at knytte netværksgrupperne tættere på JA.

Mathias ridsede kort to modeller op for samarbejdet. Modellerne blev også beskrevet på et uddelt bilag.

Model 1: Den regionale forening fortsætter som selvstændig forening, som vi kender den i dag. JA støtter dog kun JA medlemmer fremadrettet. Vi kan fortsat annoncere via JA. Stor set som samarbejdet fungerer i dag.

Model 2: Den regionale forening konverteres til netværk på lige fod med øvrige JA-netværk. Bestyrelsen erstattes af styregruppe under JA. JA kan bistå med administrativ hjælp til arrangementer. Alle arrangementer får støtte ud fra standardtakst, og der er mulighed for at søge ekstra støtte. Ikke-medlemmer kan deltage, men uden støtte. Tilmelding til arrangementer via JA hjemmeside. JA håndterer økonomien for arrangementer med mere.

JA har bedt foreningen drøfte, hvad vi ønsker.

Tilbagemeldingerne fra salen

Vores netværksforening er på nuværende tidspunkt uafhængig af JA

Ikke alle medlemmer af netværksforeningen er medlemmer af JA

Foreningen er præget af engagement, som vi bevarer ved at fortsætte som nu.

Så længe vi kan finde medlemmer til bestyrelsen, så skal vi fortsætte som nu. Vi kommer indenfor på besøg rigtig mange spændende steder, som vi som enkeltpersoner ikke kunne finde.

Hvis ikke bestyrelsen føler sig overbebyrdet, kan det ikke blive bedre end nu.

Kan ikke se foreningen blive styrket af at blive styret fra Kbh. Tværtimod er det en force at bevare nærhed og lokal tilknytning.

I tråd med tilbagemeldingerne hælder nuværende bestyrelse mest til at bevare model 1. Bestyrelsen mener det er realistisk at fortsætte foreningen som nu og stille repræsentanter til bestyrelsen. Det er nemt som det fungerer nu, hvor der ikke skal spørges om deltagere er JA-medlemmer eller ej.

Mathias Jørgensen takkede for deltagernes tilbagemeldinger.

7.Arrangementer og budget for det kommende år

Forslag til arrangementer: 

Mathias Jørgensen forelagde henvendelse fra to studerende fra Århus Universitet, som i forbindelse med deres speciale om bedre integration af syriske flygtninge har taget kontakt til ØJ om muligt samarbejde om et arrangement målrettet agronomuddannede syrere. De to studerende har udarbejdet et forslag til program for et arrangement med deltagelse af syrerne samt ØJ. Det drejer sig om 7 syrer. Mathias præsenterede programmet, som evt. kunne være et af efterårets arrangementer i ØJ. Forslaget blev mødt positivt.

Yderligere forslag til arrangementer:

Besøg hos SEGES

Større landbrug til sommerarrangement f.eks.: Frijsenborg

Stort gartneri f.eks. Knud Jepsen

Tropica, producent af planter til akvarier. Egå.

DOKK1 i Århus, nyt bibliotek med mere

Ø-Haven, Helga Pedersens Gade, ved ”Isbjerget”, Århus Havn. Haver dyrkes i beholdere.

Danish Crown

Beder gartnerskole – Jordbrugets Uddannelsescenter

Kalø Vildtforvaltningsskole + Kalø Landbrugsskole

Terma

Marselisborg - Dronningens Have ved stadsgartner

Væksthusene i Botanisk Have i Århus

Græsningslav - kombineret med input ved biolog – diversitet i planteavl eks. Vejle kommune

8.Eventuelt

Der var mange rosende tilkendegivelser om aftenens arrangement.

Povl Nørgaard takkede for forsamlingens deltagelse i generalforsamlingen og gav ordet til formand Mathias Jørgensen.

Mathias takkede Povl Nørgaard for arbejdet som ordstyrer og overrakte en blomst til Kirsten Lund, som tak for indsatsen som bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingsaktivitet

Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling i Netværket Østjyske Jordbrugsakademikere 

Tid og sted: Den 5. maj 2015 kl. 17.00 i Gedved forsamlingshus

Formand Mathias Utoft Jørgensen bød de cirka 20 deltagere velkommen.

Kirsten Lund blev valgt som referent.

1.       Valg af dirigent

William Schaar Andersen blev valgt.

William konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2.     Beretning fra formanden

Formand Mathias Utoft Jørgensen fik ordet:

Sidste års generalforsamling blev holdt på Nordic Seed.

Bestyrelsen valgt i 2014 kom til at bestå af Nanna Hellum Nielsen, kasserer, Kirsten Lund, sekretær, Anna Christa Bjerg, webredaktør, Bodil Pedersen, fotograf og Mathias Utoft Jørgensen, formand.

Siden generalforsamlingen har foreningen afholdt to arrangementer:

Den 30.9.2014 besøgte 35 deltagere Studstrupværket. Vi lyttede til oplæg fra DONG ansatte om energiproduktionen på Studstrupværket fulgt op af rundvisning på værket.

Den 17.2.2015 tog Økologisk Landsforening imod 30 deltagere. Rundvisningen stod direktør Paul Holmbeck for, økologikonsulent Bjarne Hansen holdt et oplæg om økologisk landbrugs udfordringer. Efter et økologisk måltid introducerede projektleder Klaus Loehr-Petersen forsamlingen for Biodynamisk Forening og biodynamisk landbrug. 

Foreningen har nu 88 medlemmer. Formanden bød især nye medlemmer hjertelig velkommen i foreningen. Han understregede, at medlemmer altid er velkomne til at kontakte bestyrelsen for en snak.

Kommentarer til beretning: Det blev anerkendt, at bestyrelsen arrangerer besøg på steder, vi almindeligvis ikke kommer.

Beretningen blev godkendt.

3.     Årsregnskab ved kasserer

Kasserer Nanna Hellum Nielsen fremlagde regnskabet. Bilag blev uddelt.

Årets resultat var på 1.349,02 kr. Foreningens indestående er således på 22.827,09 kr. pr. 31.3.2015. Begge revisorer har godkendt regnskabet

Forsamlingen godkendte regnskabet.

4.     Valg til bestyrelsen

Bodil Pedersen, Anna-Christa Bjerg og Nanna Hellum Nielsen var på valg.

Bodil ønskede ikke at genopstille. Nanna og Anna-Christa stiller op igen.

Carl Åge Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen. Genvalg til Anna-Christa Bjerg og Nanna Hellum Nielsen.

5.     Valg af revisor

William Schaar Andersen og Niels Peter Skrubbeltrang er revisorer.  Niels Peter Skrubbeltrang var på valg og havde forud for mødet, som han ikke kunne deltage i, meddelt, at han ikke ønskede at genopstille.

Anton Mikkelsen blev valgt som ny revisor.

6.     Budget

Kontingent blev fastholdt på 100 kr./år. Foreningen har ikke til hensigt at opbygge kapital.

Deltagerne foreslog en række steder til kommende arrangementer:

Et af de nye landbocentre f.eks. LMO eller Jysk

Godsbesøg – f.eks. Myllerup, Åkjær, Palstrup

Danmarks Radio i Århus

Danisco/DuPont

Carlsberg/Tuborg bryggerier i Fredericia

Mikrobryggeri

Whiskey producent i Stauning

Urban gardening – evt. i Gellerupparken

Tiltag for at modstå oversvømmelser f.eks. regnvandsbassiner i haver

Spildevand - Horsens vand evt. ved Mariannes mand – kommunernes klimapolitik

Juletræsproduktion evt. kombineret med godsbesøg

Firkløveret Århus Vest – højlager – logistik er fascinerende

Danish Crown (har været der sammen med Vejle amts forening)

Hørkram, fødevarer, logistik, Hasselager

7.     Eventuelt

Intet.

William Schaar Andersen takkede for god ro og orden. 

Formanden fik ordet og takkede Bodil Pedersen for hendes store indsats som bestyrelsesmedlem.

Forsamlingen kørte herefter til spændende rundvisning på Julianelyst, hvor lidt flere deltagere stødte til.

Formandens beretning

Referat af generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere 2014

Hos Nordic Seed den 3. juni.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

Frits Høj blev valgt.

Det blev konstateret, at generalforsamling var rettidigt indkaldt med udsendelse af indkaldelsen pr. mail mere end 14 dage tidligere.

2.     Beretning fra formanden

Formand Nanna Hellum Nielsen forelagde beretning:

I det forgange år har Østjyske Jordbrugsakademikere gennemført 3 arrangementer: Sejltur til Julsø og Himmelbjerget med generalforsamling. Besøg i svinestald i Hornslet. Besøg på Hertha levefællesskabet i Herskind.

Der har ikke været vældig stort fremmøde til besøgene, som alligevel har været vellykkede og interessante. 

Nanna takkede bestyrelsen for årets arbejde.

3.     Årsregnskab ved kassereren

Kasserer William Schaar Andersen forelagde regnskabet:

Foreningen har 82 medlemmer. 4 nye er indmeldt i årets løb, cirka det samme i afgang. Året har ikke haft de store forskydninger og giver et resultat efter reguleringer på 1.843,57 kr. Foreningens indestående er således på 21.378,07 kr. pr. 31.3.2014.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

4.     Valg af bestyrelsen: 

Bodil Pedersen, Anna-Christa Bjerg samt Nanna Hellum Nielsen er ikke på valg.

William Schaar Andersen og Kirsten Lund er på valg.

William Schaar ønsker ikke at genopstille.

Kirsten Lund genopstiller. 

Mathias Jørgensen opstiller. Mathias er uddannet inden for landskabsforvaltning fra Københavns Universitet, Life, tidligere KVL. Han har arbejdet på Videncentret for Landbrug i cirka et år og er den 1. juni i år begyndt i nyt job i Herning Kommune. Bor i Århus.

Mathias Jørgensen blev valgt til bestyrelsen. Derudover består bestyrelsen således af Bodil Pedersen, Anna-Christa Bjerg, Nanna Hellum Nielsen og Kirsten Lund.

5.     Valg af revisor

Niels Peter Skrubbeltrang og Morten Sejersen er revisorer.

William Schaar er valgt som ny revisor.

Bestyrelsen udreder, hvem af de tidligere revisorer, der er revisor ud over William Schaar Andersen.

6.     Arrangementer og budget for det kommende år

Konceptet har været, at bestyrelsen tilrettelægger 3 årlige arrangementer på hverdage kl. 17.00 til cirka 20.00. Forslag er meget velkomne og kan sendes til bestyrelsen. På mødet blev foreslået et arrangement om: Spis dit ukrudt med Anne Mette Olesen. 

7. Eventuelt

Nanna Hellum Nielsen orienterede om, at hun som formand besidder en kuffert med referater med mere fra foreningens arbejde. Der blev foreslået, at den evt. kunne afleveres til erhvervsarkivet. Georg Nielsen kunne evt. bedes om at gennemgå kufferterne inden de afleveres. Der tages foto af kuffert inden evt. aflevering. 

Nanna Hellum Nielsen rejste spørgsmålet om, at der har været mindre fremmøde til nogle arrangementer.

Arrangementet på Hertha var fantastisk bliver der nævnt. Det er tilfældigt om man lige kan komme, siger en anden. Der blev skønnet på, at der altid møder nogen op.

Bestyrelsens arbejde blev rost, og det er vilkårene, at det kan være svært at trække mange til arrangementer, blev der nævnt.

Dirigenten gentog, at forsamlingen påskønner bestyrelsens arbejde.

Frits Høj takkede for hvervet og for god ro og orden.

Formand Nanna Hellum Nielsen takkede dirigenten og Erik Tybirk for rundvisning på Nordic Seed samt William Schaar for hans indsats i bestyrelsen.

Kirsten Lund referent

Referat af generalforsamling 2012/2013 i Østjyske Jordbrugsakademikere

Julsø Hotel 30.maj 2013

1.Valg af dirigent

Povl Nørgaard blev valgt som dirigent

Rettidig indkaldelse til generalforsamling var foregået, og generalforsamlingen godkendtes. 

2.Formandens beretning Østjyske jordbrugsakademikere 2012/2013

Østjyske Jordbrugsakademikeres år blev afsluttet i økologiens tegn på Barritsskov Gods, som er en del af ’Årstiderne’. Til generalforsamlingen blev Kirsten Lund valgt til bestyrelsen, som nu består af kasserer William, webmaster Bodil,  PR-kvinde Anna-Christa og formand Nanna. Bestyrelsen har afholdt tre vellykkede arrangementer i året der er gået. Det første gik til Minivådområdet ved Ondrup mose og kvægbruget Vejlskovgaard. Her trodsede vi mudder og så på vådområde, hvorefter malkerobotterne blev beundret. Efter ønske fra medlemmer gik vinterarrangementet til Agro Food Park. Dette besøg var med fokus på det kommercielle og Agro Foods Park’s vision om en fødevareklynge i det Østjyske. Og nu er vi så her på Hotel Julsø. Sejlturen samt foredrag er sponsoreret af Dansk Agronomforening, hvilket vi er meget taknemmelige ved. 

Hjemmesiden er velfungerende, og bestyrelsen bestræber sig på at informere om arrangementer på siden, samt at sende info på mails. Et emne vi i bestyrelsen har diskuteret i årets løb er betaling til arrangementer. Som udgangspunkt bestræber os på en maks. egenbetaling på 50 kr, og en kost-pris for ikke-medlemmer. Vi hører gerne jeres holdning til arrangementspriser. 

I årets løb har Østjyske jordbrugsakademikere haft en dialog med Vejle Amts Agronomforening om mulige samarbejdsflader. I første omgang linker vi bare gensidigt til hinandens hjemmesider, derudover har vi drøftet muligheden om evt. at lave et større fælles arrangement sammen, uden der dog er konkrete planer på nuværende tidspunkt.

Foreningen har i dag 83 medlemmer. 

Bestyrelsen er glade for det store fremmøde og flotte opbakning fra jer alle. 

Tak til alle i bestyrelsen for et rigtig godt stykke arbejde i løbet af året. 

Hermed berettet af Nanna Hellum Nielsen 

Der var en positiv stemning overfor foreningen og arrangementer efter beretningen.

Efterfølgende blev aldersfordelingen i foreningen diskuteret. Foreningen mangler stadig yngre medlemmer. Et forslag var at oprette et forum på facebook. 

3. Regnskab 

Regnskabet blev godkendt. 

Der mangler kontingent fra 9 medlemmer efter 2 rykkere. 

4. Valg til bestyrelsen

Bodil Pedersen, Anna-Christa Bjerg samt Nanna Hellum Nielsen blev alle genvalgt og bestyrelsen består af: 

Bodil Pedersen, Anna-Christa Bjerg, Nanna Hellum, William Schaar Andersen

og Kirsten Lund. 

5. Valg af revisor

Niels Peter Skrubbeltrang blev genvalgt. 

6. Ideer til arrangementer

Muligt arrangement sammen med Aarhus Universitet for at få de studerende med.

Arrangementer i samarbejde med vestjyske og nordjyske agronomforeninger.

En tur til Palsgaard (Juelsminde)

Der blev reklameret med ture arrangeret af Dansk Agronomforening. 

Hermed opfattet af referent Nanna Hellum Nielsen

Referat fra generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere den 7. juni 2012

Efter rundvisning og foredrag på Barritskov/Aarstiderne A/S blev generalforsamlingen afholdt i det flot renoverede loftslokale. Der deltog i alt 32 i generalforsamlingen heraf 24 medlemmer. 

Dagsorden:

Valg af dirigent: Povl Nørgaard

Beretning fra formanden (Se fulde ordlyd længere nede på siden):

Arrangementer i 2011/2012: Der er blevet afholdt 3 velbesøgte arrangementer i 2011/12: I september 2011 med besøg hos Hedegårdens Vinavl i Skødstrup (26 deltagere), besøg hos fru Møllers mølleri ved Odder (32 deltagere) og besøg på Barritskov og Årstiderne ved Vejle fjord (47 deltagere). I forbindelse med besøget på Barritskov gav Dansk Agronomforeningen et tilskud på kr. 5000.

Bestyrelsen har indenfor det sidste år lavet flere tiltag for at udbrede kendskabet til foreningen for at tiltrække nye (og yngre) medlemmer under mottoet ”fornyelse og vækst”. Dette har netto resulteret i, at foreningen er vokset med 10 medlemmer  fra 73 i maj 2011 til 83 i juni 2012 (14 nye medlemmer og 4 udmeldte). Tiltagene har bla. været en 2-sides artikel i Jord & Viden, omkring foreningen i august 2011, og at alle arrangementer annonceres i Jord & Viden. 

Hjemmesiden er velbesøgt og medlemmerne bruger den bla. til at tilmelde sig arrangementer. Derudover fortsættes praksis med i overvejende grad at udsende invitationer pr. e-mail, så man kan undgå udgifter til porto. 

Nye arrangementer: 

Bestyrelsen har listet følgende mulige arrangementer:

·Vestas. Vind og bølgeenergi

·Økologiens hus

·Biogas på foulum + robotter

·Ålborg universitet vedr. energi (Margit)

·Landbruget som energileverandør

·Etablering i udlandet

·Asrama i Gylling (religion, trykkeri)

·Vestermølle i Skanderborg (kontakt Niels Peter skrubbeltrang, næstformand i Vestermølle)

·Århus bugt

Forslag på generalforsamlingen:

·Herskind – levestedet Herta (kontakt Hans Gravsholt)

·Besøg på Agro Food park

Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt. Årets resultat var et overskud på 745,71 kr og formuen er pr. 31/3-12 på 21.529,42 kr. Der er 83 medlemmer, heraf dog 3 restanter. Dette er en stigning på 10 medlemmer siden sidste generalforsamling. Kassereren redegjorde for, at det er bestyrelsens mål hvert at bruge årets indtægter ved at give tilskud til årets arrangementer. 

Valg til bestyrelsen.William Schaar Andersen blev genvalgt. Marianne Haugaard-Christensen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Kirsten Lund valgt. 

Valg af revisor. Morten Sejersen blev genvalgt.

Arrangementer og budget. Der arbejdes fortsat på 3 arrangementer i 2012/2013 med ét arrangement i efteråret, ét i vinterperioden og ét i maj/juni måned sammen med generalforsamlingen. Kontingentet fastholdes på årligt 100 kr pr. medlem.

Vedtægtsændringer. De forslåede vedtægtsændringer blev vedtaget uden kommentarer. Se nye vedtægter.

Eventuelt. Formanden afsluttede med at sige tak for Mariannes indsats i foreningen.

Ref. Marianne, 10. juni 2012

Formandens beretning 2012

Året 2011/2012 i Århus Egnens Agronomforening, Nej hov vent året startede jo med en navneforandring, men lad os nu starte for begyndelsen. Tirsdag den 24. maj 2011 blev afholdt generalforsamling i Århusegnens agronomforening på Gyllingnæs Gods. Her blev et navneskift til Østjyske Jordbrugsakademikere vedtaget, og med to nye medlemmer i bestyrelsen, Anna-Christa og Nanna, kan man fristes til at benytte ord som fornyelse og vækst om Østjyske Jordbrugsakademikere. Første forsøg på fornyelse var en artikel i Jord og viden i August. Ydermere, benytter foreningen sig af det moderne internet, hvor vi har en informativ og opdateret hjemmeside. Her opdaterer vores evigt flittige webredaktør, Bodil, løbende med referater og info, samt en masse gode fotos fra vores arrangementer. Vi er endog blevet så moderne at kontingentopkrævning for de fleste foregår på mail.

Men bare rolig, vi er stadig en forening af den gamle skole som bestræber os på at afholde fagligt relevante arrangementer, hvor der er leglighed til at forny og pleje sit netværk. I år har vi afholdt 3 arrangementer:

Først besøgte vi i september Hedegårdens Vinavl; Dernæst Fru møllers mølleri i februar og ja nu er vi så her, Barrits skov 7. juni 2012. 

Vi har i året der er gået haft en tilgang på 14 medlemmer og vores forening, af den gamle skole med nye takler, har nu 86 medlemmer. Jeg må også tilføje at, jeg efter at have udforsket foreningens gamle papirer er blevet opmærksom på betydningen af kaffebord. Så traditionen tro bydes der selvfølgelig på kaffe.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et hyggeligt og effektivt år i Østjyske jordbrugsakademikere. Desuden tak til Povl som har valgt at dirigere mødet i dag. 

En særlig tak skal lyde til vores afgående bestyrelsesmedlem, Marianne, som har valgt ikkeat gøre plads til endnu mere fornyelse. 

Hermed berettet Nanna Hellum Nielsen

Generalforsamling 2011

Referat fra generalforsamling i Århusegnens Agronomforening den 24. maj 2011

Efter rundvisning på Gyllingnæs Gods blev generalforsamlingen afholdt i værkstedet.

Dagsorden:

Valg af dirigent: Hans Gravsholt

Beretning fra formanden:
Arrangementer i 2010/2011: Der er blevet afholdt 3 velbesøgte arrangementer i 2010/11:  I september 2010 med besøg og naturvandring i Mols Bjerge v. naturvejleder Morten D.D.(ca. 20 deltagere), besøg på Århus havn i februar 2011 (ca. 35 deltagere) og besøg på Gyllingnæs (53 deltagere).

Ny hjemmeside:Hjemmesiden er velbesøgt og medlemmerne bruger den bla. til at tilmelde sig arrangementer.

E-mails: Der inviteres nu i overvejende grad pr. e-mail, så man kan undgå udgifter til porto. Formanden opfordrede til, at nye mailadresser bliver indmeldt til bestyrelsen eller via hjemmesiden.

Nyt navn: På generalforsamlingen i 2010 opfordrede bestyrelsen til, at medlemmerne skulle komme med forslag til nyt og mere ”ungdommeligt” navn til foreningen. Der er indkommet en række forslag, som der skal stemmes om/diskuteres under dagsordenens pkt. 7.

Nye arrangementer: Bestyrelsen har listet følgende mulige arrangementer:

·          Vestas. Vind og bølgeenergi

·          Vin producent

·          Økologiens hus

·          Biogas på foulum + robotter

·          Ålborg universitet vedr. energi (Margit)

·          Landbruget som energileverandør

·          Etablering i udlandet

Forslag på generalforsamlingen:

·          Asrama i Gylling (religion, trykkeri)

·          Vestermølle i Skanderborg (kontakt Niels Peter skrubbeltrang, næstformand i Vestermølle)

·          Herskind – levestedet Herta (kontakt Hans Gravsholt)

Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt. Årets resultat var et overskud på 606,79 kr og formuen er pr. 31/3-11 på 20.944 kr. Der er 73 medlemmer, heraf dog 6 restanter. Dette er en stigning på 2 medlemmer siden sidste generalforsamling.

Valg til bestyrelsen. Bodil Pedersen blev genvalgt. Formanden Povl Nørgaard og kasserer Knud A. Bjerg ønskede ikke genvalg. I stedet blev Nanna Hellum Nielsen og Anna Christa Bjerg valgt.

Valg af revisor. Niels Peter Skrubbeltrang blev genvalgt.

Planer, budget og kontingent. Der arbejdes fortsat på 3 arrangementer i 2011/2012 med ét arrangement i efteråret, ét i vinterperioden og ét i maj/juni måned sammen med generalforsamlingen. Kontingentet fastholdes på årligt 100 kr pr. medlem.

Andre sager/valg af nyt navn. Forsamlingen diskuterede de indkomne forslag til nyt navn. Flere gav udtryk for at ordet ”jordbrugsakademikere” ikke er et godt ord til en forening, men modsat mente mange at ”Agronomer” er et forældet ord, da der i dag kun uddannes få agronomer. Bestyrelsen fremlagde, at navnet ”Østjyske Jordbrugsakademikere” var det mest mundrette og stedbunde navn af de indkomne forslag. Der blev stemt og af de 31 medlemmer valgt 19 at stemme på ”Østjyske Jorbrugsakademikere”, der herefter blev valgt til nyt navn. Øvrige stemmer gik til ”Jorbrugsakademikere Østjylland” med 1 stemme, ”Østjyske agronomer” med 2 stemmer, ”Århusegnens Agronomforening” med 3 stemmer, 5 blanke stemmer og 1 ugyldig stemme.

Eventuelt. Formanden aflsuttede med at sige tak for Knud A. Bjergs indsats som kasserer i foreningen.

Ref. Marianne Haugaard-Christensen, 25. maj 2011

Generalforsamling 2010

Referat fra generalforsamling i Århusegnens Agronomforening den 8. juni 2010

Efter virksomhedsbesøg på Frijsenborg Gods blev generalforsamlingen afholdt.

Dagsorden:

Valg af dirigent: Hans Gravholt

Beretning fra formanden:

Arrangementer i 2009/2010:

2 ud af 3 arrangementer blev i 2010 aflyst, pga. for få tilmeldinger. Det var dels besøg på Agrotech i november 2009 samt besøg på Foulum i februar 2010. Formanden opfordrede til, at man sørgede for, at få sig tilmeldt før svarfristen, da flere tilmeldinger til arrangementerne er kommet efter svarfristen. Herved kan aflysning af arrangementer evt. undgås.

Nyt navn:

For at tiltrække flere, og gerne yngre medlemmer, er der i efteråret 2009 blevet oprettet en hjemmeside for foreningen. I den forbindelse har bestyrelsen haft flere overvejelser omkring navnforandring. Bestyrelsens forslag er: Netværk for agronomer i østjylland.

Det var på generalforsamlingen stemning for at ændre foreningsnavnet. Forslag om konkurrence blandt medlemmerne omkring ideer til nyt navn med udlodning af f.eks. 3 fl. rødvin.

Penge til foreningen

En nedlagt forening i Skanderborg har doneret kr. 650 til Århusegnens Agronomforening .

Nye arrangementer:

Bestyrelsen har listet følgende mulige arrangementer:

  • Vestas. Vind og bølgeenergi
  • Nationalpark mols bjerge
  • Vin producent
  • Økologiens hus

Forslag om:

  • Biogas på Foulum
  • Ålborg universitet vedr. energi (Margit)
  • Landbruget som energileverandør

Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt.

Valg af bestyrelse.

William og Marianne blev genvalgt.

Valg af revisor:

Anton Mikkelsen ønskede ikke genvalg, og i blev Morten (?) valgt.

Planer, budget og kontingent for det kommende år:

  • Fortsat 100 kr i kontingent
  • 2-3 årlige arrangementer
  • Ønske om tur til mols bjerge i september eller oktober

Mvh Marianne

Generalforsamling 2009

Referat fra generalforsamling i Århusegnens Agronomforening den 16. juni 2009

Efter en interessant rundvisning på Yding Grønt blev generalforsamlingen afholdt i kantinen med ca. 30 deltagere. Efter generalforsamlingen blev Ejer Baunehøj besteget med kyndig vejledning fra gårdejer Holger Hedelund Poulsen.

Beretning ved formanden Povl Nørgård:

Følgende blev omtalt:

Årets 2 arrangementer: Besøget på Århus universitet i november 2008 samt besøg ved Danisco i marst 2009. Begge var vellykkede arrangementer med ca. 30-35 deltagere.

Der var afholdt 1 bestyrelsesmøde i årets løb.

Medlemstallet falder og gennemsnitsalderen for foreningens medlemmer stiger. Der er behov for en mere aktiv indsats omkring rekruttering af nye medlemmer, ordningen med 1 flaske vin for hvert nyt medlem fortsætter.

Bestyrelsen har følgende arrangementer i tankerne:

Besøg ved Vestas – Vedvarende energi/biogas – Kartoffelfabrik – Udviklingen af Århus havn – Innovation lab.

Dette blev ved generalforsamlingen suppleret med ønske om: teaterarrangement – sommerspil på wilhemsborg/palsgård

Kassereren Knud Bjerg gennemgik årets regnskab , som endte med et overskud på ca. 9.347 kr. Foreningens formue pr. 31.marts 2009 er 17.205,12. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Kassereren bad om at få uindløste checks indløst.

Som tidligere besluttet vil der kun blive sendt én rykker ud for manglende kontingent betaling hvorefter medlemmet bliver slettet. Der er pt. 65 medlemmer.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.  Povl Nørgård Andersen og  Knud A. Bjerg var på valg og blev begge genvalgt. Michael Højholdt ønskede ikke genvalg, i stedet foreslog formanden valg af Bodil Pedersen, der blev valgt.

Valg af revisor. Niels Skrubbeltrang blev genvalgt.

Planer, budget og kontingent for næste år.  Bestyrelsen agter fortsat at gennemføre 3 arrangementer i det kommende år. Kontingentet er fortsat 100 kr. Der planlægges ansøgning om økonomisk støtte fra Agronomforeningen ved de kommende arrangementer.

Ref. 11.8.2009,