Østjyske Jordbrugsakademikere

Referat af bestyrelsesmøde 01-12-2020

Til stede: Nanna, Mette, Carl Åge, Erik.

Teams forbindelsen til Heidi virkede ikke, og blev opgivet.

Dagsorden

1) Afholdte møder siden sidst, kort evaluering

·       Erik mente, at tilslutningen til arrangementerne var til den lave side, men de sidste 2 arrangementer lå også i kanten af ’vort’ område.

Ærteproteinfabrik – Hedensted: 16 deltagere.

Græsprotein – Foulum: 18 deltagere.

Året før var der 13, 24, 12, 12 deltagere til 4 afholdte arrangementer.

·       Bestyrelsen mente dog, at indlægsholderne havde været tilfredse med fremmødet, og at deltagerne havde fået en god og interessant oplevelse.

·       Bestyrelsen bør dog gøre lidt mere reklame for de næste arrangementer. Desuden er der midler i kassen til at lokke med aftensmad, især ved de første arrangementer efter corona-perioden, og dermed forøge det sociale element i forhold til nuværende model med sandwich + vand. Fremover bør vi huske at bestille et par vegetarsandwich, når sidstnævnte model vælges.

2) Delvis planlagte møder / arrangementer: Disse fastholdes

·       Nye drivhuse ved Århus Universitet (ÅU-food): Forsøger igen med dette arrangement sidst i februar eller i marts 2021. Tovholdere: Nanna & Carl Åge.

·       Landmand Hans Jørgensen (Djursland) inkl. generalforsamling. I maj eller først i juni 2021. Heidi & Mette er tovholdere.

3) Andre / nye ideer til møder og arrangementer

·       Carl Åge slog et slag for et fagligt arrangement omkring klimaproblematikken. Der er mange urealistiske ideer i omløb. Noget af det man læser eller hører, har ikke meget realværdi. Altså et møde hvor kompetente folk præsenterer og diskuterer, hvad der er belæg for på vort felt.

·       Der var også en ide om at besøge en landmand (evt. gartneri), som har slået sig på solfangere, og diskutere denne ’afgrøde’, dens økonomi m.m. F.eks. i efteråret 2021.

·       Et vinterbesøg ved et whisky destilleri – whisky fra jord til bord – blev nævnt som en mulighed.

4) Hjemmesiden og kommunikation til medlemmerne

·       Facebook kobles med hjemmesiden (Mette).

·       Billeder: Fortsat nogle pr arrangement til hjemmesiden (Carl Åge).

·       Der skal som nævnt gøres mere for at skaffe medlemmer og mødedeltagere. En målrettet indsats til konsulenthusene og store JA arbejdspladser. Vi bør lave en brochure om foreningen og dens arrangementer.

5) Generalforsamling

Det ligger godt nok langt ude i fremtiden. Hvem er på valg og vil man fortsætte?

·       Mette (webmaster) og Heidi (sekretær) er på valg sammen med formanden (Erik) til næste generalforsamling.

·       Carl Åge (fotograf) og Nanna (kasserer) er ikke på valg næste gang.

6) Eventuelt

·       Der er nu ca. 37.000 kr. i kassen. Bestyrelsen var enig om, at foreningen ikke skal opbygge formue. Med den nuværende kassebeholdning kan der af og til blive råd til at f.eks. sponsere en middag i forbindelse med et arrangement, så som generalforsamlingen.

·       Man kan også betale for indlægsholder, hvis nødvendigt.

·       Der var dog også enighed om, at en vis formue er en stor fordel.

·       Kontingent-opkrævningen springer et år over, som vi aftalte på teams mødet i foråret.

·       Der blev udtrykt ønske om et mere mundret navn til foreningen.

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 15. august 2019

Deltagere:

Nanna Nielsen, Mette Langgaard Jensen, Erik Tybirk, Carl-Åge Pedersen, Heidi Lærke Sørensen

1. Konstituering af Bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: Erik Tybirk
Kasserer: Nanna Nielsen
Fotograf: Carl-Åge Pedersen
Webmaster: Mette Langgaard Jensen

Sekretær: Heidi Lærke Sørensen

2. Næste års arrangementer
Vi har typisk tre arrangementer pr. år. Et om efteråret (okt/nov), et vinter/forår (feb/mar) og endelig generalforsamlingen (maj/juni).
Vi besluttede at arbejde videre med følgende besøg:
- Efterår: Hanegal
- Vinter/forår: Havebrugscenter i Skejby (1. prioritet), Palsgaard/Crenin (2. prioritet)
- Sommer: Generalforsamling, Hans Jørgensen på Djursland
Erik og Nanna arbejder videre med efterårsarrangementet.
Carl-Åge og Nanna arbejder videre med vinter/forårsarrangementet
Mette og Heidi arbejder videre med sommerarrangementet

Vi har aftalt en deadline den 10. september 2019, hvor vi skal have kontaktet besøgsstederne.

Under pkt. 2 diskuterede vi, hvordan vi skaffer flere medlemmer til foreningen. Vi vedtog, at vi vil indføre et belønningssystem, hvor hvert medlem vil få en flaske rødvin for hvert nyt medlem, som vedkommende skaffer til foreningen. Information om tiltaget sendes ud til medlemmerne. Derudover blev det besluttet, at vi reklamerer for vores arrangementer via FB-grupper. Nanna sørger for det.

3. Hjemmesiden

Vi diskuterede, hvordan hjemmesiden skal se ud for at virke logisk og nem at holde opdateret. Mette er webmaster og vil arbejde videre med at få hjemmesiden til at fremstå enkel og logisk.

4. Evt.

Der var ingenting under eventuel.

Referat bestyrelsesmøde den 5. juli 2017

Tilstede: Rasmus, Mathias, Carl-Åge, Nanna og Heidi

1.       1.  Konstituering af bestyrelsen

Formand: Mathias

Kasserer: Nanna

Fotograf: Carl-Åge

Webmaster: Rasmus

Sekretær: Heidi

2.       2.  Hjemmesiden og manglende plads

Hjemmesiden er fyldt – der er fejlmeldinger.

Hvordan løser vi problemet? Mulige løsninger: 1) Købe mere plads, 2) Slette materiale, 3) Afkorte siderne ved at evt. at flytte dokumenter til arkiv.

Rasmus og Nanna undersøger mulighederne i programmet.

Vi har en FB-side, men vi bruger den ikke. Det er besluttet, at vi deler via vores egne FB-profiler i stedet for at bruges foreningens.

3.       3.  Arrangementer for 2017/18

Følgende arrangementer er vedtaget:

1)

Kalø Vildtforvaltning og gods – Carl-Åge, Rasmus

Mulig dato: Primo september 2017

2)

Arla og/eller Skejby Sygehus, Agro Food Park – Mathias, Nanna  

Mulig dato: Januar/februar 2018

3)

Travbanen eller JU – Heidi

Mulig dato: April/maj/juni 2018

4.       4.  Eventuelt

Nanna foreslår en vedtægtsændring til næste generalforsamling: At der i stedet for 2 revisorer er 1 revisor, som underskriver regnskabet. Det er vedtaget, at ændringsforslaget kommer med på generalforsamlingen i 2018.

Bestyrelsesmøde den 28. juni 2016

Referat af Bestyrelsesmødet den 28. juni 2016

Til stede var:

Carl-Åge, Nanna, Mathias, Anna-Christa og Heidi

Første punkt - Konstituering af bestyrelsen

Posterne er fordelt på følgende måde:

Formand: Mathias

Kasserer: Nanna

Webredaktør: Anna-Christa

Fotograf: Carl-Åge

Sekretær: Heidi

Andet punkt - Opfølgning

På generalforsamling blev det diskuteret, hvorvidt vores forening skal bevares som en selvstændig forening eller blive et netværk under JA. Spørgsmålet blev rejst, da JA har tilbudt, at vores forening kan blive et netværk under dem. Der var en meget klar tilkendegivelse fra generalforsamlingen, at vi ønsker, at bevare vores forening i den nuværende konstruktion, hvor vi er selvstændige. Så længe det er muligt at finde folk til bestyrelsen foretrækkes denne løsning. Mathias viderebringer beslutningen til JA, hvor vi pointerer, at vi selvfølgelig gerne vil samarbejde med JA, dog ønsker vi at bevare vores selvstændighed.

Tredje punkt - Arrangementer 

Med udgangspunkt i de forslag, som fremkom på generalforsamlingen, arbejder vi på følgende arrangementer:

1.Syriske flygtninge – planen er, at primo september holder vi et arrangement i samarbejde med de syriske flygtninge, som har henvendt sig. Arrangementet forsøges holdt på Frijsenborg eller Kalø. 

2.Århus Havn – arrangementet i det tidlige forår forsøgs at blive omkring Århus Havn.

3.Til sommerarrangementet/generalforsamlingen håber vi at kunne invitere til Marselisborg Slotshave og Travbanen.

Referent: Heidi

Referat bestyrelsesmøde den 1. juni 2015

Til stede: Nanna Hellum Nielsen, Kirsten Lund, Mathias Jørgensen, Carl Åge Pedersen og Anna Christa Bjerg. 

Referent: Kirsten Lund

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

2.  Kufferten med ældre materiale

3.  PR- og opfølgning på samarbejdet med JA

4.  Arrangementer

5. Eventuelt

1. Konstituering af bestyrelsen

Velkommen til Carl Åge Pedersen som nyvalgt bestyrelsesmedlem!

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand Mathias Utoft Jørgensen

Fotograf Carl Åge Pedersen

Kasserer Nanna Hellum Nielsen

Webredaktør Anna-Christa Bjerg

Sekretær Kirsten Lund

2.    Kufferten med ælde materiale

Georg Nielsen har fået kufferten til gennemkik. Han har vurderet, at der ikke var materiale af synderlig interesse for eftertiden i den. Georg afleverer den til foreningen igen ved lejlighed. Derefter tager bestyrelsen stilling til, hvad der skal ske med indholdet.

3.     PR- og opfølgning på samarbejdet med JA

Gennem de seneste år har bestyrelsen drøftet, hvordan vi kan tiltrække flere medlemmer. Antal medlemmer har været stabilt med en svag stigning gennem de seneste år.

Bestyrelsen var enig om, at det bedste vi kan gøre er at etablere gode arrangementer, der tiltrækker mange deltagere, som derefter vælger at melde sig ind i foreningen.

Bestyrelsen vil bevare kontakten til JA og er opmærksomme på muligheder for økonomisk støtte med mere.

4.     Arrangementer

Bestyrelsen vil arbejde videre med ”arrangement-konceptet”, der består af fyraftensmøder á cirka 3 timers varighed fra cirka kl. 17.00-20.00 en hverdagsaften. Arrangementerne skal have både et fagligt og socialt sigte. Vi mindede os selv om tjekliste for arrangementer, der ligger på webben. Til arrangementerne vil der være betaling for sandwich/traktement med ens pris for medlemmer og ikke-medlemmer. Bestyrelsen vil løbende vurdere håndtering af eventuelt yderligere udgifter. For at lette administrationen af kontanter til arrangementer vil vi arbejde på at anvende mobilepay/swipp, når det er muligt. 

Bestyrelsen aftalte at arbejde videre med følgende arrangementer:

September 2015 : Større Landbocenter f.eks. LMO; virksomhedens strategi og faglige input om aktuelle projekter og hvordan de ser fremtidens udfordringer.

Forslag til dato: onsdag den 16. september 2015 evt. dagen før eller efter.

Tovholder Carl Åge Pedersen og Nanna Hellum Nielsen

Annoncefrist til Jord &Viden 7. august 2015. 

Vinter, februar 2016 : Højteknologisk højlager logistik ved f.eks. Hørkram evt. suppleret med besøg i forsøgskøkken med ”deltagermadlavnings-event”. Alternativ højlager: JYSK, Danish Agro

Tovholder Kirsten Lund (ringer til Hørkram) og Mathias Jørgensen.

Annoncefrist cirka den 9. januar 2016.

Forår maj-juni 2016 : Godsbesøg med generalforsamling, Møllerup f.eks. Evt. sammen med planteavlskonsulent. Eller Palstrup eller Palsgård. Gerne med lokaler til generalforsamling på stedet.

Tovholder Anna-Christa Bjerg og Mathias Jørgensen.

Annoncefrist til Jord & Viden Cirka 10. april 2016

OBS: vi er alle opmærksomme på deadline for Jord & Viden.

5.     Eventuelt

Bestyrelsen aftalte ikke yderligere møder. Planlægning af arrangementer foregår så vidt muligt pr. mail. Der indkaldes til møde, hvis der opstår behov.

Tak for dejlig mad til Anna-Christa!

Referat af bestyrelsesmøde 2014 i Østjyske Jordbrugsakademikere

Tid og sted: 31. juni 2014 hos Nanna

Til stede: Nanna Hellum Nielsen, Anna Christa Bjerg, Mathias Jørgensen og Bodil Pedersen. Desuden deltog den afgående kasserer William Schaar Andersen for at sætte den nye kasserer ind i arbejdet.

Afbud: Kirsten Lund

Dagsorden

1. Konstituering af bestyrelsen

2. Overdragelse af kasserermateriale

3. Arrangementer i det kommende år

4. PR-materiale

5. Eventuelt

6. Mad

1. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Mathias Jørgensen

Kasserer. Nanna Hellum Nielsen

Sekretær: Kirsten Lund

Webredaktør: Anna Christa Bjerg

Fotograf: Bodil Pedersen

Revisorer: William Schaar Andersen og Niels Peter Skrubbeltrang

2. Overdragelse af kasserermateriale

William indviede Nanna i kasserens arbejde, overdrog mapper til hende og hjælper med at oprette hende som kasserer i banken.

Nanna ændrer kontonummer til 123-hjemmesiden

3. Arrangementer i det kommende år

Studstrupværket (September - Anna Christa og Kirsten)

Økologiens hus (Februar/marts - Kirsten og Bodil)

Julianelyst (Maj - Mathias og Nanna) 

Vi udarbejdede en huskeliste for arrangementer. Se nederst.

4. PR-materiale

Vi gjorde en indsats med nyt materiale i foråret, men det gav stort set ikke resultat. Alle er velkomne til at gøre PR-tiltag, vi synes ikke, vi vil forstyrre de samme mennesker igen. Vi tror mest på den direkte kontakt, hvor vi hver især prikker til folk, vi møder.

5. Eventuelt

Ikke-medlemmer er velkomne. Koster 50 kr. ekstra pr. gang.

Bodil kontakter JA og foreslår artikel med Mathias.

Vi mangler fortsat mailadresser på 5-10 medlemmer. William sender en opdateret medlemsliste ud. Vi tjekker alle, om vi kan hjælpe med at skaffe mailadresser, da det er besværligt og dyrt at sende breve ud, hver gang der er arrangementer. Nanna har teten.

Anna Christa kontakter Georg Nielsen og hører om han vil kigge kufferten med ØJ’s arkiv igennem og vurdere, hvad der skal ske med det. Han opfordres til at holde et lille indlæg om indholdet på næste generalforsamling.

6. Mad

UhmJ

Tjekliste for arrangementer i Østjyske Jordbrugsakademikere

Under planlægningen

Gerne to bestyrelsesmedlemmer om hvert arrangement (det er hyggeligere).

Skriv evt. på hjemmesiden (startsiden), at arrangementet er under planlægning og forventet tidspunkt for afholdelse.

Aftalen

Tidspunkt – dato og klokkeslæt

Forventer 20-50 deltagere

Indhold – vi skal helst se noget – ikke bare høre et indlæg

Søg evt. tilskud hos JA (kontakt Arne Lægaard)

Forhold omkring spisning/kaffe

Betaling

Når aftalen er på plads

Ny kort tekst og foto til hjemmesiden på forsiden (startsiden)

Uddybende beskrivelse under arrangementer (husk foto). Husk deadline for tilmelding – typisk en uge før arrangementet

Opret side for tilmelding

Send mail til alle medlemmer og JA-ambassadør (men først når arrangementet er på hjemmesiden og det er muligt at tilmelde sig)

Send brev til medlemmer, som ikke har mail

Lav opslag, som bestyrelsen kan hænge op/dele ud

Tekst til Jordbrugsakademikernes nyhedsbrev. Sendes til Michael Hansen. Forsøg at få det bragt 4 uger og 2 uger inden arrangementet

Annonce til Jord og Viden. Deadline i forhold til arrangementet er mindst en måned. Tekst og foto sendes til Marianne Tinggaard.

Send mail-reminder et par dage før deadline for tilmelding

Arrangementet

Tjek om der er nye medlemmer – kontakt dem gerne inden arrangementet og tilbyd transport

Byd specielt velkommen til nye medlemmer/deltagere (formanden)

Husk vin

Husk kamera

Aftal eventuelt, hvem der skriver 5-10 linier om arrangementet 

Efter arrangementet

Opdater hjemmesiden

Læg billeder på fra arrangementet

Send mail til medlemmerne med link til fotos på hjemmesiden. Løft evt. sløret for næste arrangement.

Bestyrelsen evaluerer pr. mail.

Huskeliste generalforsamling

Medbring vedtægter

Tjek hvem der er på valg – bestyrelse og revisorer

Huskeliste bestyrelsesmøder

Læg referatet på hjemmesiden

Tag backup af hjemmesiden en gang årligt

Referat af bestyrelsesmøde 2013 i Østjyske Jordbrugsakademikere

Tid og sted: Hos Kirsten i Ry, den 4. september 2013

Til stede: William S. Andersen, Kisten Lund, Bodil Pedersen, Anna Christa Bjerg og Nanna Hellum Nielsen

1.     1. Konstituering i bestyrelsen

Anna Christa overtager Bodils webmasteropgave           

Nanna fortsætter som formand                

William fortsætter som kasserer

Kirsten og Bodil er menige medlemmer af bestyrelsen

2.   Årets arrangementer

I skrivende stund er følgende arrangementer for året planlagt:

Efterår (oktober): Besøg på svineproduktion, helst nord for Århus. Anna Christa går i gang med research.

Vinter (februar): Urban farming i Gjellerup. Bodil er tovholder på dette.

Generalforsamling (maj-juni): Forhåbentlig hos Nordic Seed, hvor temaet er nye metoder i forædling. Nanna er tovholder på dette. 

3. Tilskud: vi mangler tilskud for tur til himmelbjerget. Kirsten får styr på dette.

4.  Facebookgruppe:   Nanna Laver en facebookgruppe

5.  Næste bestyrelsesmøde:   Et nyt bestyrelsesmøde blev fastlagt til 18. november  kl. 19-21 hos Anna-Christa. Dagorden bl.a.:

a.

PR

b.

Hvordan får vi de yngre agronomer med til Urban farming, og til at indmelde sig.

Hermed opfattet af Nanna Hellum Nielsen

Referater

Referat fra bestyrelsesmøde i Østjyske Jordbrugsakademikere
den 19. juni 2012 hos Marianne Haugaard-Christensen i Ris.

Tilstede: Nanna Hellum Nielsen, Bodil Pedersen, Anna-Christa Bjerg, Kirsten Lund, Marianne Haugaard-Christensen (afgående bestyrelsesmedlem).

Fraværende: William Schaar Andersen

Konstituering af bestyrelsen

Formand Nanna Hellum Nielsen

Webmaster Bodil Pedersen

PR og medlemsrekruttering Anna-Christa Bjerg

Referent/sekretær Kirsten Lund

Kasserer William Schaar Andersen

Handlingsplan for markedsføring af foreningen

- Bodil sørger for artikel til Jord og Viden

- Anna-Christa sørger for annoncering af arrangementer i Jord og Viden

samt i deres nyhedsbrev. Der sendes til både den ansvarlige for Jord og

Viden og nyhedsbrevet

- Alle medlemmer med mailadresser får tilsendt nyt om arrangementer pr.

mail

- Medlemmer uden mailadresse får tilsendt nyt pr. post. Der vedlægges

opfordring til at indsende evt. mailadresse til foreningen. Kassereren sender

papirbreve. Webmaster sender mails.

- Kasserer sender opdateret medlemsliste til bestyrelsen, når der sker

ændringer i listen

- Tilmelding til arrangementer tilstræbes at ske primært via web. Derudover

er der også fremover mulighed for tilmelding pr. mail.

Kommende arrangementer

Konceptet fortsætter med at være aftenarrangementer, der starter kl. 17.00. Der tilrettelægges 3 årlige arrangementer; ét i september, ét i februar og ét i maj/juni inkl. generalforsamling.

September 2012

Besøg på en større malkekvægsbedrift. Forslag til sted: Hans Jakob Fenger ved Odder, helt nyopførte kvægstalde. Realdania har været involveret i byggeri. Evt. inkl. input fra Helge Kjær Sørensen om miljø og minivådområder, som findes i kort køreafstand fra Fengers kvægbrug.

Ansvarlige for dette arrangement: Nanna og William. Nanna kontakter Jens Jakob Fenger.

Februar 2013

Agro Food Park inkl. Videncenter for Landbrug. Præsentation af 2-3 virksomheder/projekter, f.eks. Food Observatory. Kontakt via Søren Madsen, clusterpreneur i Agro Food Park.

Ansvarlige for dette arrangement: Bodil og Anna-Christa. Bodil kontakter Søren Madsen.

Maj-Juni 2013 inkl. generalforsamling

Tema for dette arrangement er vand og miljø + generalforsamling. Forslagene lyder på en sejltur på Århusbugten, men vi nærmede os mere en sejltur på en sø evt. en fjord, som vi antog, er nemmere at realisere. Sejlturen skulle inkludere faglige input om vand og miljø ved dygtig formidler, biolog eller lignende. Anna-Christa kontakter biolog hun kender. Kirsten kontakter Marianne Purup for undersøgelse af muligheder for sejlads med Hjejlen på Silkeborgsøerne samt faglig input fra evt. DMU/Ferskvandscentret. Senest i starten af februar 2013 skal dette arrangement være på plads. Lykkes det ikke, har vi besøg på Levefællesskabet Herskind i baghånden.

Ansvarlige for dette arrangement: Kirsten og Anna-Christa.

Økonomi med mere vedrørende arrangementer

Egenbetaling er ca. 50 kr. pr. medlem. Foreningen giver tilskud til arrangementerne, så egenbetaling kan holdes i dette niveau. Ikke-medlemmer (ægtefæller, partnere med flere) betaler fuld pris.

Ved offentliggørelse af arrangementer opfordrer vi til fælles transport for at lette deltagelse for studerende og andre uden eget køretøj.

Yderligere ideer til arrangementer: Besøg på Århus eller Horsens vand

Eventuelt

Bestyrelsen aftalte, at der som udgangspunkt ikke holdes flere bestyrelsesmøder før generalforsamling 2013.

Tak til Marianne og hendes familie for dejlig aftensmad, smuk udsigt, godt vejr og gode rammer for mødet!

Kirsten Lund referent

Referat af bestyrelsesmøde i Østjyske Jordbrugsakademikere,  8. november 2011

Mødet blev afholdt på Videncentret for Landbrug

Til stede: Hele bestyrelsen dvs. Bodil Pedersen, William Schaar Andersen, Marianne Haugaard-Christensen, Anna Christa Bjerg samt referent Nanna Hellum Nielsen

PR og reklame
Vi har siden sidst haft en artikel i Jord og viden, og i forbindelse hermed fået et par nye medlemmer. Vi vil forsøge at få fat på de studerende igennem ambassadøren i JA, som hedder Anna Feldberg Marsbøll ( JAambasAU@ja.dk ). William tilføjer hende på mailinglisten, og Nanna sender hende en mail, om at hun gerne må være behjælpelig med info om foreningen til de studerende.

Hjemmeside
Den er velfungerende, og vi skal huske at linke til den i udsendelse af arrangementer og andre infomails.

Kontingentopkrævning
Opkrævning sker inden d. 1. dec. 2011 på mail- William udsender mail. 3 uger senere sendes et brev med posten til dem som ikke har betalt.

Kommende arrangementer

1.   Aftenarrangement hos Fru Møllers Mølleri i Bjerager i uge 6 eller 8. Temaet er Brød og korn - kvalitet og fremtid. Nanna snakker med Fru Møller om hun kan arrangere et oste/brødbord til 50 kr. og forhører sig om en foredragsholder udover Fru Møller. Når indbydelsen er klar laver Anna Christa en annonce til JA.

  2.  Generalforsamling. Forslaget er indtil videre Barritsskov, som er Årstidernes gård ved Vejle Fjord.

a.      Generalforsamling skal være ultimo maj

b.      Husk indkaldelse med vedtægtsændringer senest 14 dage før

c.      Husk at formanden skal lave en beretning, og William skal have revisoren til at godkende regnskabet.

Tilskud: Vi kan/skal søge tilskud i Dansk Agronomforening til foredragsholdere.

Vedtægtsændringer
Bodil fremlagde sine forslag til ændringer og disse fremstilles på næste generalforsamling. William laver forslag til ændring om ’regnskabsførelse i kassebog’. Desuden finder han officielle regler for vedtagelse af vedtægtsændringer.

Studenterrabat
Der var enighed om at de 100 kr. i kontingent er så lavt at der ikke skal være studenterrabat.

Forening under JA
Det blev diskuteret hvorfor vi ikke er en forening under JA. Vi er af den opfattelse at man ikke behøver være medlem i JA for at være en del af Østjyske Jordbrugsakademikere. Derfor synes bestyrelsen at foreningen skal bibeholdes som en uafhængig forening.

Ref. Nanna Hellum Nielsen, 8.11.2011

Referat af Bestyrelsesmøde i Østjyske Jordbrugsakademikere, 28. juni 2011

Mødet blev afholdt hos afgående formand Povl Nørgaard, Fulden.

Tilstede var hele bestyrelsen:  William S. Andersen, Bodil Pedersen, Nanna Hellum Nielsen, Anna Christa Bjerg og Marianne Haugaard-Christensen. Derudover deltog Povl Nørgaard og Knud A. Bjerg.

1.       Opfølgning og evaluering af generalforsamling og årets aktiviteter

Aktiviteter i 2010/2011

I perioden for 2010/2011 har der været afholdt 3 arrangementer.: Besøg i Mols Bjerge v. Naturvejleder Morten D.D (september 2010), besøg på Århus Havn (februar 2011) samt besøg og generalforsamling på Gyllingnæs gods (maj 2011).

Alle arrangementerne var velbesøgte og deltagerne udtrykte stor tilfredshed med arrangementerne. Det er en god måde at afholde generalforsamlingen i forbindelse med et besøg på et gods, og det vil blive tilstræbt at gøre det samme i 2012.

Fakturering 2011/2012

Det blev diskuteret, om vi skal ændre på faktureringssystemet ved gå væk fra at bruge indbetalingskort og gå over til at medlemmerne bliver bedt om at overføre penge direkte til foreningens konto. Det vurderes, at langt de fleste har mulighed for dette via Netbank. William arbejder videre med det.

Praksis med at der udsendes én rykker såfremt der ikke bliver indbetalt for medlemskab fortsættes (dvs. såfremt der ikke sker betaling efter én rykker så slettes man som medlem).

Andet

Det blev diskuteret hvordan vi kan sørge for medlemstilgang til foreningen. Anna Christa blev udnævnt til PR-ansvarlig med fokus på medlemsrekruttering. Hun vil bla. tage kontakt til den JA-ansvarlige ved Århus Universitet. Derudover skal alle bestyrelsesmedlemmerne sørge for at invitere nye med til de kommende arrangementer og Nanna skriver artikel til Jord & Viden.

Nanna sørger for at opdatere siden med  beskrivelse af foreningens formål m, navne på bestyrelsesmedlemmer og afholdte arrangementer. Siden udsendes sammen med invitationen til årets første arrangement.

2.       Konstituering af bestyrelsen

Nanna Hellum Nielsen blev valgt til formand

William S. Andersen blev valgt til kasserer og ansvarlig for medlemslisten

Bodil Pedersen blev valgt til webmaster

Anna Christa Bjerg blev valgt til PR-ansvarlig med fokus område på rekruttering af nye medlemmer

Marianne Haugaard-Christensen blev valgt til sekretær

3.       Handlingsplan for implementering af nyt navn for foreningen

Det blev besluttet at den nye formand skriver en artikel til Jord & Viden. Artiklen skal dels omhandle navneskiftet og dels reklamere for foreningen.

4.       Planlægning af kommende års aktiviteter

 Følgende 3 arrangementer er planlagt :

 
Primo september 2011: Hav-tur i Århus bugt. Alternativt besøg hos vinproducent.

è Ansvarlig er Anne Christa og Marianne

Februar 2012: Besøg i Fru Møllers mølleri + evt. foredrag om tendenser og råvarekvalitet. Alternativt besøg på kafferisteri

è Ansvarlig er Nanna og William

Maj/juni 2012: Generalforsamling og besøg på herregård

è Ansvarlig er Bodil og Anna Christa

Liste over mulige fremadrettede arrangementer:

                 ·         Vestas, vind og bølgeenergi

·         Vinproducent

·         Økologiens hus

·         Biogas på Foulum & robotter

·         Ålborg universitet vedr. energi (Margit)

·         Landbruget som energileverandør

·         Etablering i udlandet (Erik Jensen)

Invitation bør udsendes ca. 4 uger før et arrangement. Fremadrettet udsendes invitationer pr. mail (kun få medlemmer har ikke mailadresse). William skal kontaktes for en opdateret medlemsliste.  Foreningen har et antal kuverter og frimærker på lager.

Aftaler om arrangementerne skal laves senest 15. august, så de kan komme på hjemmesiden.

5.       Eventuelt

Det er aftalt, at Nanna indkalder til næste bestyrelsesmøde i november måned.

 Ref. Marianne

Den 30. juli 2011

Referat af Bestyrelsesmøde i  Århusegnens Agronomforening 18. august 2010

Mødet blev afholdt ved Bodil Pedersen, Hinnerup.

Tilstede: Hele bestyrelsen, dvs. Povl Nørgaard Andersen, Knud A. Bjerg, William S. Andersen, Bodil Pedersen og Marianne Haugaard-Christensen.

Konstituering af bestyrelsen:

Povl Nørgaard Andersen blev valgt til formand

Knud A. Bjerg blev valgt til kasserer

Marianne Haugaard-Christensen blev valgt til sekretær 

Efter konstitueringen blev følgende punkter diskuteret

Navnekonkurrence: På generalforsamlingen i juni 2010 blev det besluttet at lave en navnekonkurrence for et nyt navn for foreningen. Det blev aftalt at Bodil laver en tekst til konkurrencen der bliver lagt på hjemmesiden og at teksten sendes ud sammen med 2. arrangement eller evt. opkrævning af kontingent.

Hjemmesiden:  Det blev aftalt, at alle arrangementer for 2010/2011 skal annonceres i god tid på hjemmesiden. Der skal derfor laves aftaler i efteråret 2010 for de planlagte aktiviteter i foråret 2011. For arrangementet i Mols Bjerge vil Marianne sende invitationen til William der lægger den på hjemmesiden.

E-mailadresser: Ved alle kommende arrangementer vil vi opfordre til, at alle meddeler os deres e-mailadresse, og  vi spørger om invitationen kan sendes pr. mail. Herved kan invitaition + reminder sendes pr. mail fremadrettet.

Ideer til nye arrangementer:

·         Vestas, vind og bølgeenergi

·         Vinproducent

·         Mols bjerge

·         Økologiens hus

·         Biogas på Foulum & robotter

·         Ålborg universitet vedr. energi (Margit)

·         Landbruget som energileverandør

·         Grenå: Bioethanol og algeenergi

·         Etablering i udlandet (Erik Jensen)

·         Unge udlændinge der kommer til DK og deres fremtidsdrømme

·         Århus oliemølle (historie og produkter)

·         Gyllingnæs

Beslutning om arrangementer i 2010/2011:

Det blev aftalt der der i 2010/2011 skal være 3 arrangementer, da der blev aflyst 2 ud af 3 arrangementer i 2009/2010.

Første arrangement – september 2010 (Marianne)

Besøg i mols Bjerge. Er arrangeret den 8. september 2010

Andet arrangement – februar 2011 (Povl og William)

Århus Oliemølle. Kan ikke lade sig gøre ! Erstattes af ??

Tredje arrangement + generalforsamling – maj 2011 (Marianne og Bodil)

Besøg på Gyllingnæs. Plante- og mælkeproduktion + jagt. Aftale ok. Derudover tilsagn fra Helge Kjær Sørensen omkring orientering af Landbrug i oplandet til Norsmindefjord.

Det blev aftalt, at invitationerne udsendes ca. 1.måned før arrangementet afholdes.

Medlemmer

Povl opdaterer medlemslisterne. Girokort/opkrævning af kontingent udsendes ultimo 2010.

Ref. Marianne

Bestyrelsesmøde i Århusegnens Agronomforening d.18/8-2009

Mødet blev afholdt hos William Schaar Andersen i Stjær.

: Hele bestyrelsen, d.v.s. Povl Nørgård Andersen, Knud A. Bjerg,
William Schaar Andersen,
Bodil Pedersen og
Til stede

Efter et godt måltid gik bestyrelsen i gang med bestyrelsesmødet.

Konstituering af bestyrelsen:

                      Povl Nørgaard Andersen blev valgt til formand

                      Knud A Bjerg blev valgt til kasserer.

blev valgt til sekretær

                      I forhold til projekt med etablering af ny hjemmeside:

                      William Schaar Andersen blev valgt til webmaster

                      Bodil Petersen blev valgt til tekstansvarlig

Efter konstitueringen blev det faldende medlemstal og foreningens overlevelse diskuteret. En overvejende del af medlemsskaren er pensionister, og såfremt foreningen skal overleve, bør der trækkes nye og yngre medlemmer til foreningen. Bodil spurgte ind til formålet med foreningen, da beskrivelsen virker gammeldag og umiddelbart ikke passer til den yngre målgruppe.

Formål: At fremme det kollegiale sammenhold blandt agronomer på Århusegnen

Bestyrelsen er enige om, at der skal gøres noget ekstraordinært for at få nye medlemmer. Det blev diskuteret, at ét enkelt godt arrangement ikke er nok til, at tiltrække nye yngre medlemmer.  

Følgende blev derfor diskuteret:

Ny formålsbeskrivelse for foreningen

Nyt navn til foreningen

Etablering af ny hjemmeside

Det blev besluttet, at der skal etableres en ny hjemmeside som William og Bodil har ansvaret for. For at følge op på indholdet af hjemmesiden, blev det aftalt, at bestyrelsen mødes igen inden det første arrangement. Mødedatoen blev fastsat til tirsdag den 22. september, formodentlig på landscenteret. Formanden søger for indkaldelse til mødet.

Ideer til nye arrangementer

Økologiens hus

Frijsenborg

Alexandrainstituttet

Vinproducent

Vestas – energi aften evt. i kombination med bølgeenergi (Danfoss)

Naturpark mols (for/imod)

Innovation- agrotech

”Dyr i menneskets tjeneste” – foulum/skejby sygehus

Nykredit

Beslutning om nye arrangementer

1. November: September: ”Dyr i menneskets tjeneste” – foulum/skejby sygehus   (Bodil og Marianne)
2. Marts: Innovation- agrotech (Povl og William)
3. maj/juni + generalforsamling: Frijsenborg (Povl og Marianne)

Ref. Marianne